ഇലക്ട്രോണിക്ക് വോട്ടിംഗ് മെഷീന്‍(ഇ.വി.എം) പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍.. 

EVM

 

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് :- 
എല്‍.സൂര്യ നാരായണന്‍, ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍